Arbeidsfelt

Våre spesialområder er:

Transaksjoner

Advokatfirmaet Haaland DA har lang erfaring med bistand ved ulike type transaksjoner. Kjøp og salg av virksomhet, herunder selskapsgjennomganger (due diligence), fusjoner, fisjoner, omdannelser og andre former for omorganiseringer er gjennomført med stor tilfredshet hos våre klienter.

Vår rådgivning er knyttet tett opp mot vår særskilte kompetanse på skatt og selskapsrett, slik at våre advokater finner frem til den beste løsningen i hvert enkelt tilfelle.

Selskapsrett

Selskapsrettslige vurderinger er en sentral del av driften av enhver næringsvirksomhet. De valg som tas kan ha stor innvirkning på selskapet, eierne, ansatte, styret og kreditorer. Hvilken selskapsform er mest fornuftig? Hvordan går bedriften frem når det skal hentes inn mer kapital? Hvordan forholder selskapet seg til sine ansatte? Bør vi ha en aksjonæravtale? Er tiden inne for å avvikle virksomheten?

Våre advokater har omfattende erfaring fra arbeid med selskapsrett, og hjelper klienter med disse og andre spørsmål på selskapsrettens område. I tillegg har flere av advokatene bred erfaring med styrearbeid.

Kontrakter og kontraktsforhandlinger

Kontraktsretten favner mange forskjellige fagområder, hvilket ofte fører til behov for tverrfaglig rådgivning. God rådgivning ved fremforhandling og inngåelse av kontrakter er avgjørende for å klarlegge partenes ytelser og derigjennom skape grunnlag for samarbeid, lavt konfliktnivå og et godt resultat. Når tvister oppstår, bistår vi med forliksforhandlinger og tvisteløsning for domstolene. Våre advokater har omfattende erfaring fra tvisteløsning for de ordinære domstoler og voldgift. Det er sentralt å ha grunnleggende forståelse for de bransjer/virksomheter som våre kunder opererer i, for å kunne bidra strategisk, verdiskapende og effektiv i forhandlinger for og med kunden. Vi er derfor opptatt å være «tett på» våre kunder og kunne yte det lille ekstra. Advokatfirmaet Haaland DA har omfattende erfaring med forhandlinger og kontraktsutforming. Vi har særlig lang erfaring med forhandlinger og kontraktsutforming.

Skatterett

Skatterettslige vurderinger er en vesentlig del av de fleste transaksjoner vedrørende kjøp og salg av næringsvirksomhet, fusjoner, fisjoner og intern omstrukturering. Ofte står man overfor flere ulike alternativer, som har ulike skattemessig virkninger. Ved generasjonsskifter må skattemessige og avgiftsmessige forhold ses i sammenheng, og holdes opp mot andre viktige hensyn. I tillegg oppstår det ofte skattemessige spørsmål og vurderinger i virksomhetens normale drift, for eksempel i forbindelse med aksje- og opsjonsordninger til ansatte. Advokatfirmaet Haaland DA har solid ekspertise innenfor skatterett. Våre partnere har lang erfaring fra skatteetaten og privat praksis. Vi kan bidra til å finne skatteoptimale løsninger på den situasjonen virksomheten til enhver tid står oppe i, og vi kan hjelpe til med langsiktig, legitim skatteplanlegging. Vi tilbyr bistand innenfor:

– Håndtering av bokettersynsrapporter
– Endringssaker for skattekontoret
– Klagesaker for skatteklagenemnda
– Prosedyre for domstolene
– Rådgivning i forbindelse med transaksjoner og generasjonsskifter
– Langsiktig rådgivning

Fast eiendom

Vi bistår med rådgivning i spørsmål knyttet til fast eiendom. Det gjelder både alminnelige eiendomsrettslige problemstillinger; rettigheter i fast eiendom, utleie, kjøp og salg av bolig- og næringseiendommer mv.

Våre advokater bistår byggherrer, entreprenører, eiendomsutviklere, leietakere og utleier i alle faser av prosjektene, fra inngåelse av opsjonsavtalene til ferdig bygg er klar til bruker, og påfølgende eiendomstransaksjoner.

vi har høy juridisk kompetanse, en praktisk tilnærming til problemstillingene og kommersiell forståelse. Med erfaring over lang tid, har vi også bygget opp en god forståelse for hvor skoen trykker når diskusjonene oppstår.

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Haaland DA har betydelig kompetanse og erfaring innen arbeidsrett. Advokatfirmaet bistår så vel arbeidstakere som arbeidsgivere. Vi yter generell rådgivning og prosederer saker. Vårt arbeid knytter seg gjerne til:

– Ansettelsesavtaler
– Arbeidstid og arbeidsmiljø
– Konkurranseklausuler
– Omorganisering og nedbemanning
– Virksomhetsoverdragelse
– Oppsigelse og avskjed mv
– Fratredelsesavtaler

Vi bistår på planleggingsstadiet, forhandlingsstadiet eller når en oppstått konflikt skal løses.

Tvisteløsning, mekling og prosedyre

Advokatfirmaet Haaland har omfattende erfaring i forskjellige former for tvisteløsning, herunder

– Utenrettslige forhandlinger
– Rettsmegling
– Prosedyre for de alminnelige domstoler

Arv og generasjonsskifte

Advokatene i Advokatfirmaet Haaland DA har lang og bred erfaring innen rettsområdene arv og generasjonsskifter. God planlegging på disse områdene kan forebygge usikkerhet og konflikter.

Vi skreddersyr løsninger som ivaretar klientens ønsker og behov.

Styrearbeid

Våre advokater har styreverv både i næringslivet og i ulike organisasjoner. Vi kan tre inn i styrer på permanent eller midlertidig basis, eller vi kan opptre som rådgivere for styret i spesielle situasjoner.